ما اکثرآ در مورد مسایلی با هم صحبت می کنیم که باعث ترس و قهر می شوند. در حالیکه از نکات قوی مهن و شریک ساختن آن با دیگران، پله دیگر ترازو را می سازد.

در حالات ترس، تنهایی و سترس، می توان سوال های از یکدیگر نمود که آرامش دهنده و راحت بخش باشند. مثلا در اینجا بعضی موضوعات اند که صحبت روی آن باعث آرامی خاطر و اعاده نیرو می گردند.

متقابلا از یکدیگر سوال کنید:

در این آواخر چه چیز ها شما را به خنده آورده است؟

نکات قوی فامیل شما، دوستان نزدیک شما و همسایه های شما کدام ها اند، تا شرایط دشوار را مشترکآ تحمل کرده بتوانید؟

چه چیزی شما را جرئت می بخشد؟

در شرایط فعلی ، منبع انرژی و پایداری شخصی شما جهت تحمل شرایط فعلی، کدام ها اند؟ چیز های که شما را کمک کرده می توانند و قوت و انرژی می بخشند! این ها می توانند، فعالیت ها، انسان ها، مکان ها، حیوانات و یا چیز های باشند که شما به آنها اعتقاد دارید.

کدام مثال را، در باره اینکه انسان ها در مقابل چنین شرایط نا مطمئن به خوبی تاب آورده اند، می شناسید؟ مثلا، از فلم ها و داستان ها و غیره؟

در باره اینکه کدام نکات قوی همدیگر را می شناسید، متقابلا به یکدیگر بیان کنید.

در اثنای این صحبت ها و یا به تعقیب آن، آیا متوجه کدام تفاوت در ضربان قلب، جریان تنفس و عضلات خویش شده اید…؟

با چه کسی می خواهید امتحان کنید؟ البته از طریق صحبت ویدوتلفونی بهتر صورت گرفته می تواند.

اینجا یک مثال برای شما نشان می دهیم که چگونه در چت ویدویوی این سولات رااز همدیگر بپرسید. دیدن چهره یک دوست می تواند خیلی خوشایند باشد!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

نظریات خود را زیر تمرینات با ما در میان بگذارید که چه تجاربه کرده اید!

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!