در اثنای که نفس می کشید، از یک تا سه بشمارید.

2. در اثنای که تا نمره شش را می شمارید، نفس خویش را قید کنید.

3. در مدت که تا 9  می شمارید، نفس را آزاد سازید.

اگر این تمرین خوش تان آمد، آن را حد اقل پنج بار تکرار کنید و چنان نفس بکشید که برای شما خوشآیند باشد.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!