در اثنای که نفس می کشید، از یک تا سه بشمارید.

2. در اثنای که تا نمره شش را می شمارید، نفس خویش را قید کنید.

3. در مدت که تا 9  می شمارید، نفس را آزاد سازید.

اگر این تمرین خوش تان آمد، آن را حد اقل پنج بار تکرار کنید و چنان نفس بکشید که برای شما خوشآیند باشد.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!