وقتی که سیستم اعصاب در اثر فشار بسیار هیجانی می باشد، در جسم نیز احساس های ناخوش ایند ظاهر می شوند. چنانکه، پمپ کردن قلب سریع تر گردیده و شاید که درست فکر کردن نیز مشکل تر شود. شاید تمام بدن خود را آماده جنگ احساس کند. این تمرین می تواند کمک کند که عکس العمل در مقابل فشار را حد اقل برای مدت کوتاه، توقف دهد، تا قابلیت عملکرد شما اعاده شود. در حالات فشار می توان آن را یکجا با دیگران به خوبی انجام داد.

یک گیلاس آب، شربت و چای بنوشید. سیستم اعصاب را به زودی آرام میسازند.

با دستان خویش در مقابل یک دیوار و یا یک شخص مقابل فشار بیاورید و به عضلات خویش توجه کنید.

بعد از انجام این کار چه احساس کردید؟

خود را به یک دیوار تکیه داده و بدن خود را محکم فشار دهید ( ایستاده و یا نصفه بشسته) چه احساس میکنید وقتی که عضلات خود را آزاد میکنید؟