این تمرین، با وجودیت مشکلات و جالش ها، توجه شما را به بعضی چیز های دیگر جلب می کند. تمرین می تواند که به تنهایی و یا جمعی انجام شود. هدف تمرین این است که توجه را به این مسئله متمرکز بسازیم، که ما همه به یکدیگر وابستگی داریم و هر یک ما قادر به انجام کاری می باشد.

کمک کردن به دیگران و مورد کمک قرار گرفتن، می تواند محرک انعطاف پذیری باشد. چنانچه سیستم معافیت روانی را نیز تقویت می کنند.

هر یک با گرفتن یک عدد قلم و یک کاغذ، اطراف انگشتان دست راست و دست چپ خویش را رسامی می کند.

در هر یک از پنج انگشت یکی از دستان، عکس؛ اسم افراد، اشیآ و یا یک موضوع تجربه شده، نوشته می شود که به شما کمک میکنند.

در هر یک از انگشتان دست دیگر، کار های که باید جهت کمک به دیگران انجام شود؛ نوشته می شود.

در کف دستان خود، می توان نوشت که انسان چه می خواهد انجام دهد و یا هم در آن یک رسم بکشد.

در این ویدیو دوست خوب ما برای شما نشان می دهد که چگونه این تمرین را می توانید انجام بدهید!

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!