قوه جاذبه همیشه کار می دهد

یک وضعیت یا حالت را که مناسب می دانید، مثلا، حالت ایستاده، نشسته، خوابیده و یا در حال رفتن را انتخاب نمائید. هر شخص انتخاب خودش را دارد، مهم این است که متوجه آن باشیم.

آیا جسم شما با زمین، چوکی و یا یک چیز دیگر در تماس است؟ توجه خود را به چیزی که تماس دارید، متمرکز سازید.

از خود سوال کنید که آیا این حالت خوشآیند است، بی تفاوت است و یا ناگوار است؟

در صورت ناگوار بودن بهتر است که یک وضهیت دیگر را انتخاب کنید. در صورت خوشآیند و یا بی ضرر بودن ، برای جسم خویش کمی وقت بدهید، تا حالتی را که با زمین، چوکی و چپرکت بر قرار کرده است، احساس کرده بتواند.

اگر این تجربه همچنان خوشآیند و یا بی ضرر باشد، کوشش کنید که عکس العمل سیستم اعصاب خویش را نیز احساس کنید. ضربان قلب، تنفس، و عضلات شما چطور اند؟ آیا علایم آرامش و راحت شدن را متوجه شدید؟

در صورتیکه خود را نسبت به قبل بهتر احساس کردید، کوشش کنید که توجه خویش را به قسمت های دیگر بدن متمرکز سازید که خود را بهتر و یا طور دیگر احساس می کنند. این کار میتواند که اثرات آرام کننده خود را در سیستم اعصاب شما تقویه نماید. کوشش کنید که عطف توجه کردن به آن قسمت ها را عمیق تر سازید.