دانش

می خواهید که اطلاعات بیشتر در مورد صندوق کاری داشته باشید که چگونه از انها کار ببرید؟ و یا این که بدانید که منظور ما از “انعطاف پذیری” و “سیستم معافیت روانی” چیست؟ در این جا مقلات کوچک برای شما تهیه نمودیم. بعد از هر مقاله شما به کمال میل می توانید که نظریات خود را بیان کنید ویا سولات خویش را بپرسید. ما خوشحال می شویم که از شما بشنویم. 1

منحنی سترس و استراحت

سترس طولانی و یا بیش از حد به بدن و سلامت روان انسان تاثیر می گذارند. برای توضیح این ما، از “منحنی سترس – و استراحت” استفاده می کنیم.

چیزی مشترک همه ما: سیستم اعضاب

گرچه، انسان ها در مورد سلامت روانی افکار متفاوت دارند، با وجود آن همه ما یک چیز مشترک داریم که عبارت از: سیستم اعصاب خود کار می باشد. چنانچه، عکس العمل آن در مقابل فشار (سترس) و یا احساس خوشی، نزد هر یک ما مشابه است. خود کار به خاطر این گفته می شود که به تنهایی جهت بقای ما کار می کند. اما می توانیم بالای آن تأثیر نیز داشته باشیم.

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!