صندوق کار برای خانواده ها

در اینجا فعالیت های  ساده را برای پائین آوردن سترس تهیه نمودیم. هر یک از آن فعالیت ها را امتحان کنید و ببینید که کدام  یک برای شما مفید  قرار می گردد. این نزد هر انسان مختلف می باشد، چونکه هر شخص انتخاب خود را دارد. خود شما پیدا کنید که کدام یک برای شما در اوقات سترس کمک می کنند.

به هر تمرین یک وقت تقریبی داده شده است. هدف هر تمرین را توسط یک رنگ صندوق کار مشخص ساختیم.

پائین آوردن سطح سترس خانگی

اگر اطفال تحت ترس و سترس زیار قرار دارند و احساس می کنند که هیچ قوت (انرژی) ندارند، این تمرینات می توانند کمک کنند که اطفال خود را بهتر احساس نمایند.

اطفال عزیز، ترس را می توان کوچک نگه داشت.

گرچه کوریزون و کرونا مانند بازی با کلمات به نظر می خورد، اما نسبت اینکه به حیث بیماری تازه در حال انکشاف می باشد، به واقعیت زندگی مبدل شده است. چنانکه، نزد بعضی ها سبب ترس گردیده و در مورد اینکه چه باید کرد، یک نوع احساس نا امنی را نزد کودکان و والدین نیز خلق کرده است.

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!