کمک های بیشتر

 صندوق کاری (تمرینات) ما می توانند در جهت کم کردن سترس و یا قوی ساختن انعطاف پذیری  شما را در  اوقات دشوار کمک نمایند. ولی شاید هم شما  به کمک های بیشتر نیاز داشته باشید. و یا اینکه دنبال معلومات بیشتر هستید. ما در اینجا چندین لینک های مختلف و کمک کننده را در اختیار شما گذاشتیم.

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!