از حدد 20 به عقب بشمارید هنگامی که راه می روید.

عکس العمل های سترس کدام نشان ضعف نیستند، بلکه ما را علامت می دهند که در مقابل آن باید به زودی یک عملی آنجام بدهیم. این عکس العمل ها، بعضاً سد راه فکر کردن ما گردیده و بر قراری روابط با دیگران را مشکل می سازند.

هدف این تمرین این است تا چنین عکس العمل ها متوقف شوند.، می توان آنرا یکجا با دیگران در عین اطاق و یا از طریق تلفونی نیز انجام داد. در این جا نشان می دهیم که این تمرین را به صورت دسته جمعی چگونه انجام داد.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!