اگر ما مجبور شویم که فشار (سترس ) را برای مدت بسیار طولانی تحمل کنیم، می توانند که عکس العمل های شدید عضوی را در پی داشته باشند. به طور مثال، انسان خود را کرخت و بی حرکت احساس می کند. و یا مثل اینکه کاسه سر او پر از پنبه باشد. و یا انسان اکثرآ نمی خواهد که خود را بسیار حرکت بدهد. بعضآ می تواند که تمرکز نیز برهم بخورد و یا هم انسان خود را مغشوش احساس نماید.

این سه تمرین را می توان در هر زمان و در هر مکان انجام داد. هدف این تمرینات متوقف ساختن عکس العمل های فشار یا سترس می باشد که به روح، روان و جسم ما یک استراحت کوچک می دهد. شما می توانید آن را تنها و یا یکجا با شخص دیگر در عین اطاق و یا هم توسط مکاله ویدیویی انجام دهید.

یک رنگ خاص را با چشم خود انتخاب نموده و بعدآ هفت  و یا زیاد تر از اشیای را که عین رنگ را دارند در اطراف خویش پیدا کنید.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

آواز ها و صدا های را که شنیده می توانید؛ حساب کنید. چند لحظه دقیقآ گوش کنید. کدام یکی از این صدا ها را خوش آیند یافته اید؟
یک سطح هموار را که مورد پسند شما باشد انتخاب نموده با گرفتن وقت کافی آن را دقیقآ لمس کنید که آیا گرم، درشت، هموار و یا نرم می باشد؟

CORESZON Workshop 9. und 16. März

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!