منحنی سترس همدیگر را هموار نگه داشتن

کدام وقتی کوشش نمودید که نگذارید که خمیازه شما را جذب نکند؟ آسان نیست

ما انسان ها می توانیم احساسات خویش را بدون کلمات زیاد نشان بدهیم. بعضی اوقات یکدیگر را با خنده جزب می کنیم. و یا به طور مثال در شرایط سخت توسط لبخند که آن بیان میکند که ” همه چیز خوب است”.

نظر به اینکه در شرایط حاضرهمه ما بیشتر تحت فشار هستیم به مقایسه گذشته، می توانند چنین علامت های کوچک تفاوت بزرگ را ایجاد دهند.

ما انسان ها همدیگر را به احساسات خوشآنید و ناخوشآنید جزب می کنیم. این از یک طرف به ما کمک می کند که تا یکدیگر را به خوبی درک کنیم و رفتار خوب با همدیگر داشته باشیم. ولی گاهی در اوقات فشار زیاد این می تواند درست نباشد.

سترس میتواند گاهی باعث مغشوشیت گردد. و منحنی فشار همگی به سرعت بالا برود. وقتی همگی تحت فشار باشند، میتواند که یک مناقشه کوچک عادی نیز سبب یک منازعه شدید گردد. چنانکه، در بد ترین حالت به یکدیگر صدمه می رسانیم از طریق زخم زبان و یا اعمال خود.

xxx

xxx

XXX

چه باید کرد؟

طریقه های مختلفی وجود دارند تا اینکه حلقه شتطانی سترس را با اتفاق هم توقف بدهیم. یقینآ نیز در این قسمت، ستراتیژی راهبرد های خود را دارید. جهت کمک بیشتر، ما نیز چند مشوره را پیشنهاد می کنیم.

یک وقفه کوتاه یا نفس کشیدن آرام! به عوض اینکه منحنی فشار را با دعوا کردن بالا ببریم، بهتر است تا حد امکان یک وقفه کنیم. این کار، در نزد اطفال با دادن یک

 تا حد ممکن کوشش شود که ابتدا جلو نآرامی و سترس شخص خود را بگیریم، مثال، نوشیدن یک گیلاس آب به سرعت تا اینکه ضربان قلب و تنفس خود را  آرام سازید. و یا  با فشار آوردن دستان روی یک دیوار، حالت قهر و غضب رادوباره تحت کنترول می آورند. این ها می توانند که وجود را کمک کنند تا آزار فشار کم تر شود و

پیشنهاد کمک کردن، بدون حرف زدن زیاد – در حالت سترس، اکثرآ آماده شنیدن توضیحات و معقولیت نمی باشیم. ما می توانیم به اطفال یگوئیم که – اوه – این اتفاق ترا واقعآ قهر ساخت و یا ترسانید! می خواهی برایم نشان بدهی که چقدر قوی هستی؟ به افراد بالغ می توان با دلداری گفت: متأسفم که اینقدر  متاثر شدید، حال بریتان نوشیدنی می آورم. (طبعآ نوشیدنی بدون الکول).

Knowledge

منحنی سترس و استراحت

سترس طولانی و یا بیش از حد به بدن و سلامت روان انسان تاثیر می گذارند. برای توضیح این ما، از “منحنی سترس – و استراحت” استفاده می کنیم.

Read More »

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!