با این راهنمایی ها تمرینات (صندوق کار) بهتر تاثیر می کنند!

بدن شما می تواند سترس را کاهش بدهد خوشبختانه سیستم اعصاب یک توانایی طبیعی را در متعادل کردن سترس دارد. این توانایی را می توان با هدف فعال کرد . بسیاری از تمرینات در صندوق کاری در این قسمت کمک می کنند. راهنمایی 1. کوشش کنید که در هنگامی تمرین از خود این سولات را […]

منحنی سترس و استراحت

سترس طولانی و یا بیش از حد به بدن و سلامت روان انسان تاثیر می گذارند. برای توضیح این ما، از “منحنی سترس – و استراحت” استفاده می کنیم.

چیزی مشترک همه ما: سیستم اعضاب

گرچه، انسان ها در مورد سلامت روانی افکار متفاوت دارند، با وجود آن همه ما یک چیز مشترک داریم که عبارت از: سیستم اعصاب خود کار می باشد. چنانچه، عکس العمل آن در مقابل فشار (سترس) و یا احساس خوشی، نزد هر یک ما مشابه است. خود کار به خاطر این گفته می شود که به تنهایی جهت بقای ما کار می کند. اما می توانیم بالای آن تأثیر نیز داشته باشیم.

پائین آوردن سطح سترس خانگی

اگر اطفال تحت ترس و سترس زیار قرار دارند و احساس می کنند که هیچ قوت (انرژی) ندارند، این تمرینات می توانند کمک کنند که اطفال خود را بهتر احساس نمایند.

اطفال عزیز، ترس را می توان کوچک نگه داشت.

گرچه کوریزون و کرونا مانند بازی با کلمات به نظر می خورد، اما نسبت اینکه به حیث بیماری تازه در حال انکشاف می باشد، به واقعیت زندگی مبدل شده است. چنانکه، نزد بعضی ها سبب ترس گردیده و در مورد اینکه چه باید کرد، یک نوع احساس نا امنی را نزد کودکان و والدین نیز خلق کرده است.

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!