توقف دادن سترس

وقتی که سیستم اعصاب در اثر فشار بسیار هیجانی می باشد، در جسم نیز احساس های ناخوش ایند ظاهر می شوند.

تقویت بخشیدن نیروها

ما اکثرآ در مورد مسایلی با هم صحبت می کنیم که باعث ترس و قهر می شوند. در حالیکه از نکات قوی مهن و شریک ساختن آن با دیگران، پله دیگر ترازو را می سازد.

دستان کمک کننده

این تمرین، با وجودیت مشکلات و جالش ها، توجه شما را به بعضی چیز های دیگر جلب می کند.

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!