اطفال و جوانان عزیز،

گرچه کوریزون و کرونا مانند بازی با کلمات به نظر می خورد، اما نسبت اینکه به حیث بیماری تازه در حال انکشاف می باشد، به واقعیت زندگی مبدل شده است. چنانکه، نزد بعضی ها سبب ترس گردیده و در مورد اینکه چه باید کرد، یک نوع احساس نا امنی را نزد کودکان و والدین نیز خلق کرده است.

کوریزون نشان می دهد که چگونه میتود های آن را تنها برای خود و با دیگران یکجا بیاموزید. تا اینکه کاری در مقابل سترس و ترس انجام داده بتوانید تا اینکه خود را قوی تر احساس نماید.

Michael Schulte-Markwort

آمر ما در یونیورستی کلینک هپندوف، پروفسور شولته مارکتورت می باشد. او در قسمت موضاعاتی که با روان انسان سروکار دارند بیشترین اشنایی را دارد و ما را نیز کمک می کند که وسایل و شیوه های را در قسمت مبارزه با ترس و سترس انکشاف بدهیم. چنانکه، استفاده از این وسایل و شیوه ها می توانند، کودکان، جوانان و والدین را در شرایط دشوار کمک کنند.

یونیورستی کلنیک هامبورگ هپندورف، مرکز طبی روانشناسی اجتماعی

کلنیک امراض روانی برای اطفال و جوانان- روان تداوی و امراض روحی- جسمی

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!