انعطاف پذیری چیست؟

کوریزون یک شبکه کاری علمی جهت انعطاف پذیری اجتماعی است و در خدمت انعطاف پذیری جمعی قرار دارد. مرکز علمی ما یونیورستی کلنیک هامبورگ هپندورف می باشد. ما، روابط خویش را با انسان های که دارای سوابق مختلف می باشند، از طریق همکاران خویش در شهر هامبورگ و اطراف آن، از این جا بر قرار می کنیم. می خواهیم که دانش علمی و قابل تطبیق در باره انعطاف پذیری را، مشترکآ آماده و جمع آوری نموده و توسعه بدهیم. تا اینکه موضوع سلامت روانی اجتماعی را مشترکآ به حیث یک وظیفه اجتماعی به پیش ببریم.

منظور ما از انعطاف پذیری چه است؟ این کلمه در حال حاضر بسیار استفاده می شود. مقوله معادل انعطاف پذیری را می توان قوه مقاومت نامید. از نظر علمی و تحقیقی، وقتی ما انعطاف پذیر باشیم، می توانیم که در مقابل مشکلات نیز تعادل بهتر داشته باشیم.

اما چگونه میتوان انعطاف پذیر شد؟ کوریزون همین سوال را پیش میبرد.

ما با تحقیقات و تعلیمات خویش از همزیستی با تفاهم اجتماعی نمایندگی می کنیم. دقیقآ به چه معنی؟ ما به کار های تحقیقی میشایل ونگر و همکاران او در باره انعطاف پذیری ، در هالفاکس کانادا استناد می کنیم. چنانکه، او تاکید می کند، انعطاف پذیری تنها مربوط به توانایی ما به حیث یک فرد، جهت غلبه به شرایط دشوار نمی گردد. بلکه تحقیقات او نشان می دهند، که محیط اطراف ما جهت انعطاف پذیری ، تا چه حد مهم می باشد.

محیط اطراف ما، محیط زیست ما است. فرهنگ، دوستان، محل، فعالیت ها، تاسیسات و دوابر مانند مکاتب و جای کار،همگی بخش های از محیط زیست را تشکیل می دهند. و بالا سلامت ما تاثیر گذار می باشند.

در پهلوی اینکه یک سلسله خصوصیات از قبیل، محرک ها و اجراآت خود شخص در انعطاف پذیری لازم می باشد. استفاده از منابع محیط زیست مهم تر از آن ها به شمار می رود. چیز های زیادی منبع قوت اند. مثلا، روابط ما با انسان های نیکو کار و دستیاری کننده. مکان و محلی که به انسان احساس امنیت و استقامت می دهند. همچنان ، چانس تحصیلات مسلکی و دسترسی به محیط کار مصون و دوستانه نیز یکی از منابع به شمار می روند. به این ترتیب دیده می شود که انعطاف پذیری تنها یک مسئله شخصی و منوط به فرد نبوده، بلکه محیط اطراف ما و جمعیتی که ما در آن زندگی می کنیم، یک نقش بسیار مهم را در آن بازی می کنند.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

بسیار مهم است که در حالات دشوار، از خود سوال نمود که چگونه در مقابل سترس، از صحت خویش حفاظت کنیم. وقتی فشار طاقت فرسا می گردد، احساس دوگانه رخ می دهد. یک طرف چیز های که ما را قوت می بخشند و در جانب دیگر، پدیده های که ما را تحت فشار قرار می دهند.

انعطاف پذیری کدام خصوصیت ثابت نبوده، بلکه عملی است که هم برای خود مان و هم برای همدیگر، جهت رفع فشار طاقت فرسا، انجام می دهیم.

Knowledge

منحنی سترس و استراحت

سترس طولانی و یا بیش از حد به بدن و سلامت روان انسان تاثیر می گذارند. برای توضیح این ما، از “منحنی سترس – و استراحت” استفاده می کنیم.

Read More »

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!