با این راهنمایی ها تمرینات (صندوق کار) بهتر تاثیر می کنند!

بدن شما می تواند سترس را کاهش بدهد

خوشبختانه سیستم اعصاب یک توانایی طبیعی را در متعادل کردن سترس دارد. این توانایی را می توان با هدف فعال کرد . بسیاری از تمرینات در صندوق کاری در این قسمت کمک می کنند.

راهنمایی 1. کوشش کنید که در هنگامی تمرین از خود این سولات را کنید که ایا!

تغییری به ضربان قلبم می آید؟

تغییری به تنفسم می آید؟

تغییری به عضلاتم می آید؟

XXX

XXX

راهنمایی 2. اگر می خواهید توجه خود را به آن قسمت های بدن خود تمرکز دهید که احساس بهتر از قبل دارند. اینگونه توجه اگاهانه، وجود ما را کمک  می دهند که فشارها  را به  شکل بهتری رفع نمایند. یک فرمول ساده برای این وجود دارد:

توجه + تمرکز = رشت اگاهی

xxx

راهنمایی 3.  اگر این  تمرین را با یک کسی دیگری مشترگآ انجام دهید بهتربه شما کمک میکند. این را همچنین می توانید از طریق چت وییدیوی انجام داد. در این صورت می توانید با دقت ملاحظه نماید که:

آیا به نگاه طرف مقابل تغییری می آمد؟ هوشیارتر و یا آرامتر؟

XXX

آیا استادگی و نشتگی طرف مقابل با گذشته فرق دارد؟ قویتر (کشیده تر) و یا آرامتر؟

آیا صدای طرف مقابل متفاوت به نظر می رسد؟ بیدارتر و یا آرامتر؟

Knowledge

منحنی سترس و استراحت

سترس طولانی و یا بیش از حد به بدن و سلامت روان انسان تاثیر می گذارند. برای توضیح این ما، از “منحنی سترس – و استراحت” استفاده می کنیم.

Read More »