وقت گذراندن در انزوا خانه با اطفال، برای همه ما یک تجریه جدیدی است. این نکات می توانند به شما کمک نمایند تا از استرس (فشار) جلوگیری کنید و همچنان برای اطفال یک احساس امنیت میدهند.

برای خود بیشتر توجه نماید. همانطور که در هواپیما گفته می شود اول والدین باید مسک اکسیجن خود را بگذارند چون فعلا فعالیت و انرژی شما بسیار مهم هستند.

با فامیل یک برنامه واقعبینانه بگزارید که به ساده گی رعایت شده بتواند. وقت بیدار شدن از خواب بطور منظم ادامه داده شود.

عادت روزمره تان را ادامه دهید. مانند همیشه اطفال خود را برای روز آماده سازید، این نظم میاورد!

کدام فعالیت ها را برای انتخاب دارید؟ با هم یک مجموعه از فهالیت ها را تعیین نماید که به سادگی انجام داد شود. مانند، کار خانگی، فهالیت های پروگرام شده مثال رسامی، کار دست ( لست فعالیت ها به روی یخجال ؟) وقت آزاد به بازی کردن (این می تواند ارامش به کار های شما باورد)

تا جای که ممکن است حرکت داشته باشید همچنان خارج از خانه: حداقل یک بار راه رفتن و یا دویدن در اطراف خانه.

و همچنان وعده های غذا را به وقت های مهمولی خوردن کمک میکند نظم باورد. کدام امکانات را دارید که به حد کافی روشنی روز، هوای تازه یگیرید؟ چون این اطفال را کمک میکنند که از طرف شب آرام تر بخوابند. مخصوصآ اطفال کوچک میتوانند بهتر خواب شوند اگر در طول روز به اندازه کافی نور آفتابرا گرفته باشند.

بنچره ها را باز کنید و فرصت را برای وزنه برداری – جست و خیز، رقصیدن و مسابقه ژیمناستیک…

یک وقت معین را جهت خوابیدن تعیین کنید، این به روز شما نظم می دهد و برای والدین آرامش.

نگه داشتن تقسیم اوقات وقتی که همه ما تمام مدت به خانه باشیم خیلی مشکل است. شما چگونه آن را انجام می دهید؟ اگر راهنمایی های کمک کننده داشته باشید ان را با ما در میان بگذارید.