اوقات جالش آفرین ! به خصوص برای والدین که اطفال کوچک دارن که تمام مدت از آنها مراقبت میکنند و به سبب اینکه فیلا تمام کودکستان ها و مراکز مراقبت های روزانه بسته هستند خیلی مشکل است. به هیچ والدین فعلا آسان نیست مداوم اطفال خویش را سرگرم و مصروف نگه دارند و یا دانبال طفل که تازه به راه افتاده است به دنبال او باشند. انجام دادن کار بیرون از خانه با اطفال که مکتبی هستند؟ تشویش زیاد می تواند شما را تحت فشار قرار دهد. البته که شما فرزند خود را دوست دارید، اما….

مهم تر از همه: اگر سترس بیش از حد شود، باز هم آن را وسیله دلخوری و نگرانی قرار ندهید. حوصله بی پایان و فداکاری همیشگی والدین در قسمت فرزندان شان، شاید تنها یک تئوری باشد. اما، شما با پرستاری و مراقبت همه روزه از اطفال و پروگرام های متعدد برای آن ها ، کار های خیلی خوبی انجام می دهید. البته هر اندازه به تماس والدین خویش نیازمند تر می باشد. آن ها به چیز های زیاد ضرورت ندارند، بلکه به رفتار و برخورد های نیاز دارند که به یک کودک احساس امنیت بدهند. از اینکه والدین جهت تفریح اطفال و یا بیرون بردن آنها به یک پلان ضرورت دارد. تا حد ممکن کوشش شود که در مقابل کودک از صحبت کردن در باره اینکه امروز نوبت مصروف ساختن و یا بیرون بردن طفل را کدام یک از والدین یا بزرگتر ها به عهده می گیرد خود داری گردد. در حالاتی که هیجان و عصبانیت بلند می رود، بهتر است که خود را استراحت بدهیم، در چنین حالات آموزش های کوریزون نیز می توانند که در بر قرار درباره تعادل و آرامش سیستم درونی کمک کننده باشند. آرزو می کنیم که بحران را موفقانه سپری کنید!

پروفیسور داکتر کارولا بینت معاونیت سرطبابت

خانم داکتر بینت، یکی از حمایت گران و مغز متفکر کوریزون می باشد. او در پهلوی خدمات زیاد، در ساحه کمک به فامیل های با اطفال کوچک نیز تخصص دارد و ما را نیز کمک می کند که شیوه های مختلف خدمات پیشگیرانه را برای والدین جوان انکشاف بدهیم.

یونیورستی کلنیک هامبورگ هپندورف، مرکز طبی روانشناسی اجتماعی

کلنیک امراض روانی برای اطفال و جوانان- روان تداوی و امراض روحی- جسمی

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 28. Mai - immer Dienstag ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!