اگر اطفال تحت ترس و سترس زیار قرار دارند و احساس می کنند که هیچ قوت (انرژی) ندارند، این تمرینات می توانند کمک کنند که اطفال خود را بهتر احساس نمایند. در اوقات سترس اطفال بهتر به چیز های مفید مانند فعالیت عکس العمل نشان می دهند تا به توضیحات. شاید این را خود شما از زندگی روزمره خویش تجربه کرده باشید که می تواند به سرعت به مشکلات تبدیل شوند.

اگر این تمرینات مشترکآ انجام داده شوند آن می تواند اثر دوبرابر داشته باشد. برای اطفال در پهلوی بازی ترس آنها کوچکتر می شود و مادرها و پدر ها می توانند در عین زمان همچنین سترس خود را کمتر بسازند.

 ازبین بردن سترس و به فعالیت آمدن

1.افکارتشویش، ترس و عصبانیت را در بالون ها پف کنید

2.بعدآ رها کنید. اکثرآ با یک نتیجه خنده. می دانستید که خندیدن سترس را کاهش می دهد؟ اگر  بالون بیشتر دارید آن را گره  زده و با آن بازی نماید و یا آن را بترقانید.

بیرون دادن نفس و نگاه را وسیع کردن

1.پف کردن حباب صابون از پنجره و یا بالکن

2. تا حد ممکن آن را با جشمان تعقیب نماید. تمرین تنفس و بازی یکجا!

.

یک مسابقه جستوجو برای از بین بردن ترس.

1.یک رنگ را انتخاب کنید که فورآ به ذهن شما می آید.

2. هر چه سریع تر اشیای که آن رنگ را دارند در اطراف خویش پیدا کنید و بشمارید.

  1. مسابقه: کی می تواند در طول 7 ثانیه زیادترین از اشیای ها را کشف کند؟
آماده، یک دو سه، شروع!

چه تغییری به بدن می آید؟

آیا کدام تعییر را متوجه شدید وقتی این تمرین را انجام دادید؟

شاید با هم لبخند زده و یا خندیده باشید

و یا هم شاید علاقه داشته باشید که این تمرین را با دوستان مشترکآ انجام دهید.

نظریات خود را زیر تمرینات با ما در میان بگذارید که چه تجاربه کرده اید!

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!