در زمان مثل حالا این کمک می کند که به یاد خود بیاورید که چه چیز های شما را قوت می دهد. کمک کردن به دیگران و کمک گرفتن برای شما می تواند یک احساس امنیت و کنترول در زمان های نامشخص بدهد.

تمرین می تواند که به تنهایی و یا جمعی انجام داده شود.

این تمرین به شما کمک می کند که به یاد بیاورید کدام منابع قوت شخصی را دارید و کدام منابع مشترک را با دیگران دارید. این تمرین را به خوبی با تمام فامیل و یا دوستان از طریق ویدیو انجام داده می توانید.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

1

هدف تمرین این است، که توجه نماید، که چگونه یکدیگر را قوت بدهیم. همه ما می توانیم کاری برای رشت آن انجام بدهیم.

2

هر یک با گرفتن یک عدد قلم و یک کاغذ، اطراف انگشتان دست راست و دست چپ خویش را رسامی می کند.

3

در هر یک از پنج انگشت یکی از دستان، عکس؛ اسم افراد، اشیآ و یا یک موضوع تجربه شده، نوشته می شود که به شما کمک میکنند.

4

در هر یک از انگشتان دست دیگر، کار های که باید جهت کمک به دیگران انجام شود؛ نوشته می شود.

در کف دستان خود، می توان نوشت که انسان چه می خواهد انجام دهد و یا هم در آن یک رسم بکشد.

آیا کدام تعییر را متوجه شدد وقتی این تمرین را انجام دادید؟

شاید نفس ازاد تر، افکار آزاد و یا عضلات کم تنش؟

شاید با هم لبخند زده و یا خندیده باشید

اگر این تمرین مورد پسند شما قرار گرفته باشد، میتوانید هر هفته آن را تکرار کنید و ببینید که چه تغییراتی به دستان کمک کننده شما رخ میدهد. و یا هم شاید علاقه داشته باشید که این تمرین را با دوستان مشترکآ انجام دهید.

نظریات خود را زیر تمرینات با ما در میان بگذارید که چه تجاربه کرده اید!