نسبت اینکه اطفال نمی توانند ترس و قهر خویش را به شکل کلمات بیان نمایند، انها را در رفتار خویش نمایان می سازند.

. چنانکه گاهی خارج از سرحد تحمل هر مادر و پدر می گردد. در این حالات مهم است که هیجان سترس خود را تحت کنترول داشته باشیم.

پیش از اینکه بی طاقت و خشمگین شویم، این تمرینات می یتوانند که ما را کمک کنند. اگر اطفال نتوانند به تنهایی از ساحه بلند سترس خود  به پائین بیایند، می توانید با انها یکجا این تمرینات را انجام داد.  چند پیشنهادی داریم که می توانید امتحان کنید.

چه کسی می تواند پا ها را طولانی تر  محکم نگاه کند؟

با فرزند خود طوری به دهلیز بشینید که پشت( کمر) هر کدام شما به دیوار باشد. پا های تان را مقابل همدیگر فشار دهید.

چه کسی می تواند پا های یکدیگر را قوی تر فشار دهد؟

به من نشان بده که چقدر قوی هستی!

از فرزند خویش خواهش کنید که با دستان خود مقابل دستان شما فشار دهد. بگذارید که او این تجربه را کند که چقدر قوی است! چونین تجربه به فرزند شما می تواند یک احساس آرامش و اعتماد به نفس را دهد.

به من نشان بده که چقدر قوی پف کرده می توانی!

فرزند (فرزندان) خویش را به یک مسابقه – توپ پنبه دعوت کنید. برای این مسابقه هر کدام از شما به پنبه ضرورت دارید. میدان مسابقه می تواند روی زمین و یا روی میز باشد. فقط یک خط شروع و خط پایان را تعیین کنید. آماده –یک دو سه – شروع !

در بدن چه تغییری می آید؟

آیا کدام تعییر را متوجه شدید وقتی این تمرین را انجام دادید؟

شاید نفس ازاد تر، افکار آزاد و یا عضلات کم تنش؟

نظریات خود را زیر تمرینات با ما در میان بگذارید که چه تجاربه کرده اید!

Wöchentlicher CORESZON Workshop
ab 11. September - immer Mittwoch ab 18 Uhr

Stärken stärken

Wir laden ein:
Mittwoch, 11. Oktober 18:30, Zoom

Mit Fremden Reden

Eine kurze Aktion zur Woche der Mentalen Gesundheit

WIR LADEN EIN:
Dienstag, 26. September 18:30

ZUSAMMEN FÜR DIE ZUKUNFT

Ein Vortrag, der zum Handeln anstiftet!